Какво е необходимо да знаете за Акт 14, Акт 15 и Акт 16

Актовете, с които се финализира сградата вървят във възходящ ред – акт 14, акт 15 и акт 16.

С акт 14 удостоверявате завършването на строителството на сградата на етап „груб строеж“, строежът на вашата сграда е одобрен и отговаря на всички изисквания, т.е. изпълнението на конструкцията, покрива, дограмите са приети и се преминава към финалното изграждане. Хората, които съставят Акт 14 са инвеститор, възлагащ строежа, строителен надзор в лицето на консултант, както и проектанта и архитекта. 

Акт 15 е известен като констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Този акт се съставя и подписва от възложителя, проектанта, строителя и лицето, упражняващо строителен надзор, като с акта се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите, съгласно Закона за устройство на територията и условията на сключения договор. 

Акт 16 - След като строежът бъде завършен възложителят подава заявления до съответния орган за въвеждане на обекта в експлоатация като към заявлението прилага окончателен доклад, изготвен от лицето, упражняващо строителен надзор, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, технически паспорт и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда и посочва идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация. Възможно е, в зависимост от вида и категорията на строежа, да са необходими и допълнителни документи.
Жилищните сгради най-често попадат в трета, четвърта или пета категория в зависимост от РЗП на сградата

Каква е разликата между Акт 14, Акт 15 и Акт 16? Какви са предимствата и рисковете при придобиване на имот на Акт 14? При нужда от допълнително съдействие, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да помогнем!
За правна помощ кликнете тук.